Klantenservice 078-6915594
Inloggen/aanmelden  |  Prijzen excl. BTW

Heeft u een vraag? Bel onze klantenservice: 078-6915594  |   Inloggen/aanmelden   |   alle prijzen excl. BTW   |   

Naam onderneming: Groothandel Stal.nl
Handelend onder de naam/namen:
– Groothandel Stal

Vestigingsadres:
Kleine Beer 16 F/G
2952 AS, Alblasserdam

Telefoonnummer: 078-6915594

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 15.00 uur

E-mailadres: info@groothandelstal.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op GroothandelStal.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door GroothandelStal.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van GroothandelStal.nl.
1.4 GroothandelStal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met GroothandelStal.nl komt tot stand op het moment dat een order per e-mail is ontvangen door GroothandelStal.nl
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 4 uur na plaatsingstijdstip, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@groothandelstal.nl
2.3 Ruilen en of retourneren is uitsluitend mogelijk na overleg en schriftelijke toestemming van GroothandelStal.nl

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op GroothandelStal.nl zijn in euro´s en exclusief BTW, verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van GroothandelStal.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via GroothandelStal.nl kan op de volgende wijze worden betaald:
– Contante betaling (afhalen, bezorgen door GroothandelStal.nl tegen afgesproken tarief)
– Pin-betaling (afhalen) en vooruitbetaling per bank.
4.2 Verzendbijdragen (NL) € 6,95 exclusief btw voor bestellingen onder € 125,00. Daarboven is verzendbijdrage gratis.
4.3 Verzendkosten van retouren zijn altijd voor rekening klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. GroothandelStal.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 3 dagen te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 GroothandelStal.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
5.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan GroothandelStal.nl kenbaar heeft gemaakt.
5.5 Levertijden worden door GroothandelStal.nl slechts bij benadering opgegeven. GroothandelStal.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de levertijd.

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag niet worden geretourneerd of geruild tenzij anders is overeengekomen (zie: 2.3)
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 GroothandelStal.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GroothandelStal.nl
7.4 Als GroothandelStal.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als er vorstschade is ontstaan (aan met name producten voor telescoop glasbewassing);
– Op batterijen en accu’s geeft GroothandelStal.nl nooit garantie;
– Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
– Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

-GroothandelStal.nl is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
-De koper vrijwaart GroothandelStal.nl voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door GroothandelStal.nl geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

Artikel 8. Aanvullend en expliciet over aansprakelijkheid artikelen voor telelescoop-glasbewassing
GroothandelStal.nl, is niet verantwoordelijk te stellen voor schade en/of persoonlijk
letsel ontstaan tijdens en/of door het werken met geleverde materialen, alsmede arbeids-gerelateerde fysieke klachten.

Artikel 9 : Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is vermeld.

-In offertes van GroothandelStal.nl genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
-Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
-Aanbiedingen en offertes van GroothandelStal.nl zijn geheel vrijblijvend, totdat deze schriftelijk, mondeling of telefonisch door GroothandelStal.nl zijn aanvaard.

Versie 1.0 (20-03-2020)